Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Dreammachine SPRL. Door onze site te bezoeken en onze diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en het beleid waarnaar wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn toepasselijk voor bezoekers, verkopers, klanten, verkopers en / of leveranciers van inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige website worden toegevoegd, vallen ook onder de algemene voorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Indien u de website blijft gebruiken na de publiceratie van wijzigingen houdt dit de aanvaarding van deze wijzigingen in

1 – Toegang en auteursrecht

We behouden ons het recht voor om toegang aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2 – Nauwkeurigheid

Wij zijn niet verantwoordelijk als de geleverde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Indien u zich beroept op materiaal op deze site is het op eigen risico.

Deze site kan historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken.

Af en toe kan informatie op onze site typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen als ze op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving.

3 – Wijzigingen in de website

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de website (of een deel daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de website.

4 – Verwijzingen naar andere websites

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materiaal van derden bevatten.

Websites van derden waar op onze site naar verwezen wordt zijn mogelijk niet aan ons gelieerd. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor om de inhoud en de correctheid van websites van derden te onderzoeken en kunnen er dus niet garant voor staan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van de aankoop van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd vanop websites van derden. Lees de voorwaarden van de websites zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

5 – Posts

Als u ons op ons verzoek een aantal specifieke suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen toestuurt, online, per e-mail, per post of op een andere manier), stemt u ermee in dat we die wanneer we willen zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken. We zijn op geen enkele manier verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud waarvan we besluiten dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of een partij schendt te controleren, bewerken of verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden mogen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Verder gaat u ermee akkoord dat uw commentaren geen beledigend of op een andere manier onwettigof obsceen materiaal mogen bevatten, of enig ander computervirus of andere malware die mogelijk wordt beïnvloed door de werking van de website of een andere gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen alsof u anders bent dan uzelf, of op een andere manier ons of derden misleiden. U bent verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun accuraatheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het door u of door derden gepost materiaal.

6 – Persoonlijke informatie

Indien u persoonlijke informatie via de website doorgeeft wordt dit behandeld volgens ons privacybeleid en ons cookiebeleid.

7 – Verboden gebruik

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

8 – Beperking van aansprakelijkheid

We garanderen niet dat het gebruik van onze website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de website voor onbepaalde tijd kunnen onderbreken of de website op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het onvermogen om de website te gebruiken op uw eigen risico is. De website en alle producten en diensten die u via de website worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons is aangegeven) “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor uw gebruik, zonder enige garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen enkel geval zullen Dreammachine SPRL, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid.

Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

9 – Vrijwaring

U stemt ermee in om Dreammachine SPRL en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw overtreding van een wet of van de rechten van een derde partij.

10 – Volledige overeenkost

In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze algemene voorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze algemene voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.

Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de website worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de website en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de algemene voorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze algemene voorwaarden mogen niet worden gebruikt tegen de redacteur.

11 – Toepasselijke wetgeving

Deze algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u diensten aanbieden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

13 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding van die wijzigingen in.

13 – Contactgegevens

Vragen over de algemene voorwaardenmoeten worden gestuurd naar info@dreammachine.be.